Viser til artikkel i Stavanger Aftenblad 12/11 2020 vedr. kutt i rutetilbudet med 40 millioner kroner.

Som hytteeiere i de veiløse grendene Bakken, Bratteli, Kalleli og Flørli i Lysefjorden, er vi helt avhengig av dagens løsning med kombibåten MS Lysefjord. Den frakter hyttefolk, arbeidspendlere, håndverkere, skoleelever og ikke minst turister. Flørli har dessuten to fastboende. For oss er den ikke bare persontransport, men også nødvendig varetransport som for eksempel byggematerialer og matvarer. Den tar også hånd om å transportere søppelcontainerne våre. Sauene som er med på å opprettholde det verdifulle kulturlandskapet blir også transportert med kombibåten. Så denne kan trygt sies å være livsnerven for oss som benytter dette tilbudet.

Forstår det slik at det diskuteres å erstatte dagens kombibåt og turistferje med et felles, helårsdrevet samband (jf. Strandbuen 22/10 -20) Det er utfordringer med å få plass på båten, spesielt i sesongen, og vi må bestille plass i god tid. Koronasituasjonen har gjort årets sesong mer krevende enn normalt, men vi må gå ut fra at antall turister vil øke i årene som kommer, både på grunn av økt aktivitet i Flørli og Lysebotn, men også nye tilbud. Vi ser allerede at antall passasjerer til f.eks. Bakken har økt markant etter at DNT renoverte turisthytta. Håheller vil også bli et attraktivt reisemål når det er ferdig restaurert.

Vi er ikke negative til en litt større og mer miljøvennlig båt, f.eks. elektrisk eller hybrid. Men den må kunne anløpe alle kaier, også de minste (Bratteli, Bakken og Kalleli) også i dårlig vær, samt kunne håndtere gods- og varetransport som i dag. Hastigheten bør også være omtrent på dagens nivå, 20–25 knop (i dag bruker den litt mer enn 1 time fra Lauvvik til Lysebotn) Dersom den også skal erstatte turistferja forutsetter vi at det også blir avganger på lørdager.

Vi er kjent med at Sandnes kommune og Boreal jobber med å få etablert ladestasjon for en elektrisk drevet Høgsfjordferje, og at Lysefjorden utvikling ønsker et båttilbud med helårsdrift og nullutslippsløsninger på Lysefjorden (Aftenbladet 12/11-20 og Strandbuen 22/10 -20) I tillegg har Kolumbus fått EU midler til å etablere en ladestasjon for hurtigbåter i Stavanger (TrAM-prosjektet). Hvis det også etableres en ladestasjon i Lysebotn, som har rikelig tilgang på kraft, burde det være mulig å opprettholde dagens rute fra Stavanger til Lysebotn også i fremtiden. Da får man utnyttet ladenettverket samtidig som man oppnår like god geografisk dekning som i dag, med maksimal miljøgevinst.

Vi henstiller til Rogaland fylkeskommune om å ta hensyn til oss hytteeiere i Lysefjorden når budsjettet skal utarbeides. Vi er helt avhengig av et godt rutetilbud for at vi og våre etterkommere fortsatt kan ha glede av eiendommene våre. En levende fjord med folk i hus og hytter vil dessuten være mye mer attraktiv for turisme enn en fjord med gjengrodde, mørke og fraflyttede bygder.