(Sandnesposten)

Trafikken den første uken med betaling i Ryfast viser rundt 16.000 færre passeringer, da sammenlignet med den siste uken i januar da det var gratis å kjøre gjennom. Godt over 47.000 biler passerte begge veier i januars siste uke, mot 31.423 passeringer den første uken i februar.

Det medfører en nedgang på godt over 34 prosent om man sammenligner de to ukene med hverandre. 31.423 passeringer fordelt på sju ukedager i februar gjør at døgntrafikken eller årsdøgntallet for denne uken er 4489.

Gruppeleder for Samferdselsutvalget i fylkeskommunen, Alexander Rügert-Raustein (MDG) sier tallene helt klart må vurderes i et lengre perspektiv enn én uke, men er likevel tydelig på at trenden ikke bør være så mye mer nedadgående.

– Basert på beregningene i forkant, vil jeg tro at dette antallet passeringer er helt i nedre sjiktet når det kommer til og få regnestykket om nedbetaling til å gå opp. Det vi vet er at prosjektet og takstene skal vurderes etter det første driftsåret, sier Rügert-Raustein.

I den vedtatte Stortingsproposisjonen står følgende:

«Det legges til grunn at takstene kan økes innenfor en 20 prosent økning i forhold til de gjennomsnittstakstene som er lagt til grunn, uten at saken legges fremfor Stortinget på nytt».

I proposisjonen står det ikke et eksakt antall passeringer som er nødvendig med tanke på om det er mulig å opprettholde dagens vedtatte priser. En prisøkning på 20 prosent kan uansett effektueres, dersom det blir nødvendig, uten at saken må tilbake til Stortinget.

Rogaland fylkeskommune jobbet lenge for at prisene i Ryfast skulle bli så lave som mulig, innenfor en ramme de mente kunne være forsvarlig med tanke på tilbakebetaling av lån.

Vegdirektoratet skriver følgende i et notat fra 28.11 2019 om alternativet som ble valgt.

Resultatene av beregningene i alternativ 1 viser:

 • Kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke betaler 112 kr per passering, mens nullutslippskjøretøy betaler 56 kr per passering.
 • Gjennomsnittstaksten reduseres fra om lag 152 kr til om lag 112 kr.
 • ÅDT i åpningsåret øker fra ca. 3 600 kjøretøy til om lag 4500 kjøretøy.
 • Brutto bompengeinntekter i åpningsåret reduseres fra om lag 322 mill. kr til 308 mill. kr.
 • Totale brutto bompengeinntekter øker fra om lag 8,600 mill. kr til om lag 8,775 mill. kr.
 • Totale finansierings- og innkrevingskostnader øker fra om lag 2,940 mill. kr til 3,140 mill. kr.
 • Totale tilskudd til reduserte takster øker fra om lag 1,050 mill. kr til om lag 1,090 mill. kr.
 • Innkrevingsperioden øker fra 24 år til 25 år.
 • For at innkrevingsperioden/risikoen knyttet til tilbakebetaling av bompengeselskapets lån ikke skalendres i forhold til basisalternativet, er det beregnet at gjennomsnittstaksten i år to må økes fra 12 kr til minst 154 kr. Det innebærer en økning på nærmere 40 pst.
 • For at dette skal ikke skal bli nødvendig, er det beregnet at ÅDT i Ryfylke-tunnelen må være på minst 4850 kjøretøy i åpningsåret.
 • Det er en økning på ytterligere 350 kjøretøy eller om lag åtte prosent i forhold til det som er beregnet for dette alternativet.

Rügert Raustein tenker litt høyt når det kommer til en eventuell fremtidig prisstigning.

– Det er selvsagt for tidlig å snakke om, men det kan jo tenkes at vi ikke vil oppnå høyere trafikkgrunnlag dersom prisene skrus opp. Samtidig skal vi huske på at vi har et nullvekstmål å forholde oss til. Dersom vi får veldig høy trafikk i Ryfast-prosjektet, kan det innvirke på Bymiljøpakken. Klarer vi ikke nullvekstmålet, forsvinner belønningsmidlene i Bymiljøpakke Nord-Jæren, og det er mye penger. Per i dag finnes det vel ikke et regnestykke som viser om eller hvordan Ryfast-trafikken innvirker på Bymiljøpakken. Det er et regnestykke jeg kan tenke meg å se nærmere på, sier han.

Trafikkgrunnlaget i Ryfast vil naturligvis variere fra de ulike månedene i året. Derfor er det tidlig å skulle felle en dom over hvilke grep som eventuelt er nødvendige når prosjektet skal evalueres i januar 2022.

Det skal også nevnes at Ryfast foreløpig ikke har konkurranse av ferjetrafikken. Dersom den kommer tilbake i drift, noe Boreal jobber for å få til, vil trolig noen hundre passeringer også forsvinne den veien, til Ryfast sin bakdel.