Bare i løpet av de siste par månedene har vi i kommunens postlister lagt merke til tre – fire meldinger om forurensing av bekker i Strand. Ofte er problemet misfarging og lukt. Nå om våren er tilsig fra landbruksdrift en vanlig problemstilling. Ved spredning av husdyrgjødsel kan bekker være sårbare.

Et eksempel er Brekkebakken i Strand, som renner ut i fjorden ved Grønevoll. I den bekken ble det i april registrert misfarging og sterk gjødsellukt, noe kommunen ble tipset om. Også tidligere år har Strand kommune mottatt henvendelser som går på at denne bekken er forurenset.

På bakgrunn av dette sendte plan- og forvaltningsavdelingen i Strand kommune nylig ut et brev til grunneiere og forpaktere av landbrukseiendommene som grenser til Brekkebekken. Der påpekes det blant annet at det er ulovlig å forurense vann og vassdrag, og at drift i strid med regelverket for jordbruksvirksomhet kan føre til avkorting i produksjonstilskuddet.

Det vises til at det er ørret, sjøørret og ål i dette vassdraget, og at det ville være veldig synd om fisken skulle forsvinne. – Alle må ta et ansvar og følge regelverket, ber kommunen i brevet.