Førebur søknad om aureoppdrett i Tysdalsvatnet

Selskapet Ryfylke Ørret AS lanserte planane om oppdrett av stadeigen brunaure i Nedre Tysdalsvatnet for eit år sidan. Nå har selskapet vore i samtalar med Hjelmeland kommune om å gå vidare med planane.