Må ta høyde for at havnivået vil stige

KAN GÅ HØYT: Når havnivået i framtida stiger, kan bygninger nær sjøen bli rammet. Her fra en stormflo på Jørpeland for noen år siden.

KAN GÅ HØYT: Når havnivået i framtida stiger, kan bygninger nær sjøen bli rammet. Her fra en stormflo på Jørpeland for noen år siden. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Ytre Ryfylke har i dag mye bebyggelse i sjøkanten. Om 70 år kan stigningen i havnivået komme til å merkes godt, dersom det ikke settes i verk tiltak.

DEL

Kystkommunene i Rogaland må planlegge for at havnivået i framtida vil stige på grunn av global oppvarming. Rapporten «Sea Level Change for Norway» har tallfestet hvor mye havnivået kan komme til å stige for kystkommuner i Norge. Forventet havnivåstigning i kommunene i Rogaland for perioden 2081-2090 er på omtrent 78-80 cm for de fleste kommunene i Rogaland. Minst er stigningen for Sauda og Vindafjord og mest for Utsira, Kvitsøy og Klepp. Grunnen til at nivåene varierer, er at det fortsatt foregår en landheving i indre strøk, som til en viss grad motvirker havnivåstigningen.

Stigningen på grunn av global oppvarming vil merkes ekstra godt i ekstremvær. Når det i framtida oppstår stormflo, vil havnivået kunne stige mer enn det som er forventet som normalt. Konsekvensene av havnivåstigning, både med og uten stormflo, vil være omfattende og kunne gjøre stor skade på bebyggelsen.

Opp mot 500 bygninger

Kartverket sine tall viser at havnivåstigningen vil føre til at 324 bygninger og 1,2 km vei i Strand vil bli rammet i 2090 – ut fra dagens bebyggelse. Dersom det i tillegg dreier seg om stormflo, vil hele 479 bygninger og 3,4 km vei i Strand bli berørt. Tallene for Hjelmeland er 119 bygninger, og hele 203 bygninger ved stormflo. For Forsand er tallene 62 og 117.

Eksisterende infrastruktur og bebyggelse vil legges under vann i 2090 for alle av kommunene i Rogaland.

Fra rapporten «Regionale utviklingstrekk Rogaland 2019»

Blant kommunene i Rogaland er Strand, med sin omfattende bebyggelse nær sjøen, blant dem som vil merke stigningen i havnivået mest. Prognoser for Stavanger viser at havnivåstigningen i 2090 kombinert med stormflo i Stavanger kan føre til at havet stiger 1,20 meter sammenlignet med dagens nivå.

I fylkeskommunens ferske rapport «Regionale utviklingstrekk Rogaland 2019», som gir oppdatert informasjon om utviklingstrekk i Rogaland innen ulike samfunnsoppgaver, advares kommunene om den forventede utviklingen.

– Eksisterende infrastruktur og bebyggelse vil legges under vann i 2090 for alle av kommunene i Rogaland. Det eksisterer i dag ingen nasjonal myndighet for havnivåstigning, og det er kommunene som planmyndighet som må vurdere om eksisterende og framtidige arealplaner er tilpasset framtidige endringer i havnivå, heter det i rapporten.

Det legges til at Rogaland fylkeskommune som planmyndighet bør følge opp kommunene og påse at dette hensynet er ivaretas.

– Selv om det er lenge til man ser de store konsekvensene av endret havnivå, er det allerede nå viktig at dette tas hensyn til innen arealplanlegging og tiltak iverksettes, påpekes i rapporten fra fylkeskommunen.

Strand analyserer

I Strand kommune tas det nå større hensyn enn før til at klimaendringene kan bli et problem.

– Vi jobber generelt mye med beredskap for tida. Det lages større risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) for hele kommunen, og havnivåstigning er en del av dette og noe vi tar på alvor. Etter sist høsts kraftige regnvær med flomskader på Jørpeland har vi intensivert arbeidet med å forebygge hendelser som har med klimaendringer å gjøre. Havnivåstigningen er helst en fare på lang sikt, men det er noe vi må ta hensyn til i vårt langsiktige planleggingsarbeid, forteller Strand-rådmann Ketil Reed Aasgaard.

Rapporten «Sea Level Change for Norway», som har tallfestet havnivåstigningen, bygger på klimascenarioer fra FNs klimapanel. Disse er basert på at utslippene av klimagasser vil fortsette å øke samtidig som det ikke blir satt inn ytterligere tiltak for å redusere utslippene. Som en konsekvens av dette ventes det at den globale årstemperaturen vil øke med mellom 2,6 og 4,8 grader mot slutten av århundret.


Artikkeltags