Formannskapet i Hjelmeland skal uttala seg om trafikkplanen neste veke, og rådmannen meiner dei bør stilla fleire krav.

I dag går det seks bussar frå Hjelmeland til Strand på kvardagar. Fire av desse er skuleruter og går ikkje i feriar. Då går det berre to bussar. I helgene er det også berre ein eller to avgangar til dagen. Rådmannen i Hjelmeland vil ha 13 avgangar.

Busstilbodet frå Hjelmeland blir generelt lite brukt. Då blir det også færre avgangar og dårlegare tilbod, noko som fører til endå mindre bruk og endå færre avgangar. Kolumbus skriv sjølv at busstilbodet i framtida må vera så godt at det blir eit reelt alternativ til å kjøra sjølv.

Det er bakgrunnen for at rådmannen vil ha 13 avgangar, og det blir også understreka at det må vera så føreseieleg at dei same rutene går kvar dag året rundt, uavhengig av helger, årstider og skuleferiar.

I tillegg til 13 bussavgangar, ønskjer rådmannen at kommunen skal krevja at hurtigbåtane frå Hjelmeland held fram som i dag. Det blir også kravd matebussar frå dei ulike bygdene og fram til Riksveg 13, og rådmannen understrekar at bussane må gå direkte til Solbakk – eller helst Stavanger – utan at folk må skifta buss på Tau.

Rådmannen krev dessutan at det blir laga rabattordningar og overgangsbillettar som gjer at reisande får rabattar om dei bruker både båt og buss på same reisa.

– «Strandakort» er eit kombikort som berre gjeld for Strand og Nord-Jæren pluss Finnøy, medan Hjelmeland og Suldal ikkje har del i dette. Kommunen har ved fleire høve etterlyst overgangsordningar for buss/hurtigbåt, og meir fleksible ordningar for ferje/hurtigbåt. Noko nytt i høve til slike ønskje er ikkje omtalt i trafikkplanen, skriv rådmannen.

Formannskapet skal behandla saka på tysdag.