Jeg er kommunens politiske representant i fellesrådet oppnevnt av kommunestyret. Meningene jeg utrykker i dette innlegget er min erfaring som folkevalgt og håndtering av demokratiske prosesser i offentlig forvaltning.

Beslutninger som det refereres til er offentliggjort tidligere, og jeg mener at jeg ikke bryter taushetsplikten som deler av behandlingen i fellesrådet er underlagt.

Fellesrådet har ansvaret for kirkekontoret, alle ansatte her og oppgavene som kirken ivaretar for innbyggerne. Kirkevergen er daglig leder for virksomheten og fellesrådet fungerer som styre.

Personalsaker er delegert til kirkeverge og er normalt ikke en del av fellesrådets oppgave. Presten samarbeider med de ansatte ved kirkekontoret, men arbeidsgiver ansvaret for han ligger hos bispekontoret

På bakgrunn av en personalkonflikt ble det høsten 2020 brukt ekstern hjelp. Denne hjelpen besto av en psykiater som på vegne av bispekontoret og fellesrådet utarbeidet en rapport om personalkonflikten i kirken på Jørpeland. Denne rapporten ble behandlet av fellesrådet 3. november:

Beslutning 3. november:

«Fellesrådet tar rapporten om arbeidsmiljøet i stab på Jørpeland til orientering. På bakgrunn av varsler og rapporten ønsker fellesrådet en ny, uavhengig gransking av arbeidsmiljøet i stab på Jørpeland for å få et bredere beslutningsgrunnlag».

Beslutning 1. desember

Fellesrådet hadde et lukket møte 1. desember og beslutningen om en uavhengig granskning ble omgjort, det ble bestemt at rapporten om arbeidsmiljøet utarbeidet av pensjonert psykiater Stig Heskestad skulle legges til grunn i det videre arbeidet.

Det var splittelse i fellesrådet vedrørende beslutningen om å ikke gjennomføre en uavhengig granskning.

Det var splittelse i fellesrådet vedrørende beslutningen om å ikke gjennomføre en uavhengig granskning.

Kristoffer Amdal, politisk valgt representant i Strand kirkelige fellesråd

Personalkonflikten har ikke blitt behandlet på møte i fellesrådet etter 1. desember. Fellesrådets leder har fra 1. desember hatt ansvaret for oppfølging av personalkonflikten.

Biskopen informerte fellesrådet og menighetsrådet på et lukket informasjonsmøte 9. februar om pressemeldingen som var sendt ut vedrørende beslutningen om å forflytte Bård Boye. Fellesrådet hadde som organ ingen informasjon om dette før etter pressemeldingen var sendt ut.

Det virket som om forflytting av Bård Boye skal bidra til å løse en konflikt som er underlagt fellesrådet. Jeg mener biskopens beslutning om omplassering av Bård Boye mot hans vilje er en avsporing.

Bård blir i praksis ofret for å få en løsning på et problem som han ikke er skyld i eller er opphavet til. Splittelsen i fellesrådet har vanskeliggjort samhandlingen med biskop, noe som kan ha resultert i ytterligere eskalering av konflikten.

Bård blir i praksis ofret for å få en løsning på et problem som han ikke er skyld i eller er opphavet til.

Kristoffer Amdal, politisk valgt representant i Strand kirkelige fellesråd

Det har i denne konflikten utviklet seg fronter som virker uforståelig for utenforstående, og selv som medlem av fellesrådet har jeg store problemer med å forstå årsakene til det omfattende problemene.

Jeg har hele tiden vært av den oppfatning at vi må bruke eksterne rådgivere som er uten tilknytting til kirke eller bispekontor.

Det ligger på bordet innspill fra de ansatte og fra menighetsrådet. Disse ble ikke behandlet på møtet i fellesrådsrådet 27. januar. Det ble i dette møtet bestemt at disse innspillene skal behandles i et ekstraordinært møte 25. februar.

Det er flere som uttrykker at nå må vi legge dette bak oss å gå videre. Hva skal vi legge bak oss? Skal vi akseptere en løsning som ingen får innsyn i med henvisning til personvern?

Skal vi akseptere en løsning som ingen får innsyn i med henvisning til personvern?

Kristoffer Amdal, politisk valgt representant i Strand kirkelige fellesråd

Tror vi at alle steiner er snudd for å finne løsninger på problemene? Vil tvangsforflyttingen av Bård Boye løse problemene?

De menneskelige kostnadene med denne konflikten er store for mange berørte. Vi må i respekt for alle involverte gi alle innspill en grundig og seriøs behandling.

Fellesrådet er styret til en virksomhet som sliter med interne problemer og mange sykemeldinger, selv om dette kun gjelder deler av virksomheten.

Det er viktig at det ikke er syndebukker som skal avdekkes, men at fokus er en bedre organisasjon.

Kristoffer Amdal, politisk valgt representant i Strand kirkelige fellesråd

Jeg mener at med det fokus som er på disse problemene er det helt nødvendig med uavhengig bistand for å løse problemene på permanent basis.

Ledelse, organisasjon, bispekontorets involvering må bli en del av gjennomgangen for å finne de beste løsningene.

Det er viktig at det ikke er syndebukker som skal avdekkes, men at fokus er en bedre organisasjon. Jeg tror samhandling og åpenhet mellom bispekontor, fellesråd og menighetsråd er av stor betydning.

Les også

Kirkevergen har fulgt regler og lover i arbeidslivet til punkt og prikke

Les også

Jørpeland kirke: Nå er tiden inne for omsorg og innsats

Les også

Jeg oppfordrer biskopen i Stavanger: Vend om!

Les også

Splittelse i Jørpeland menighet: Ledere, dere i posisjon, medarbeidere, rådsmedlemmer og menighetsfeller, oss alle sammen – det er tid for å lede!