– Vil gi forsandbuen større nærhet til politiske beslutninger

Artikkelen er over 1 år gammel

Onsdag kveld samles kommunestyret i Strand for å bekrefte ønsket om at Forsand blir slått sammen med Strand kommune. I saksutredningen pekes på nærhet til de politiske beslutningene.

DEL

Kommunestyret i Strand samles onsdag for å bekrefte tidligere vedtak om at Strand ønsker sammenslåing med Forsand. På den måten håper Strand å medvirke til at sentrale styresmakter snur og slår Forsand sammen med Strand, og ikke Sandnes som tidligere vedtatt.

I saksutredningen i Strand kommune pekes det blant annet på at en sammenslåing med Strand vil sikre Forsand-innbyggerne kortest mulig avstand til kommunale tjenester og være i tråd med innbyggernes ønsker, basert på folkeavstemmingen i april.

Det argumenteres også med at en sammenslåing mellom Forsand og Strand vil gi de 1 000 innbyggerne i Forsand større nærhet til politiske beslutninger.

– I Nye Sandnes kommune vil et felles bydelsutvalg med Høle og Sviland være bindeleddet til kommunestyret. Strand kommune har ikke bydelsutvalg, pekes det på i rådmannens saksutredning.

Rådmannen i Strand viser til at både grensejusteringsvedtaket fra 2018 og folkeavstemmingen i 2019 er resultat av innbyggerinitiativ i Forsand.

– Begge ga et flertall for henholdsvis grensejustering og sammenslåing med Strand kommune framfor Sandnes kommune. Strand kommune mener at innbyggernes ønske skal veie tungt i slike prosesser. Dette er også i tråd med Stortingets intensjon om at sammenslåing mellom kommuner skal være basert på frivillighet og ikke tvang, heter det i saksutredningen foran kommunestyremøtet.

Andre argumenter som Strand kommune viser til er forvaltningen av Preikestol- og Lysefjordområdet, kommunikasjonsløsningen over Høgsfjorden og planer om felles legevakt.

– Driften av og kommunikasjonsløsningen mellom bydelen Forsand og kommunesenteret i Nye Sandnes er basert på en forventning om privat ferjedrift over Høgsfjorden. Det er imidlertid stor usikkerhet med hensyn til hvor lenge denne vil være operativ. Etter eventuell nedleggelse av ferjesambandet vil det ikke være noen direkte vegforbindelse mellom «bydelen» Forsand og resten av Nye Sandnes kommune. Denne vil gå gjennom to andre kommuner; Strand og Stavanger. Dette vil sannsynligvis ha betydning for nærhet til helsetjenester som legevakt. Nye Sandnes kommune ønsker allerede dialog med Strand kommune om legevakt for innbyggerne i Forsand kommune fra 1.1.2020, skriver rådmannen i saksutredningen.

I forlengelsen av et eventuelt stortingsvedtak om sammenslåing av Forsand og Strand kommuner, stiller Strand kommune seg positiv til å arbeide for at også Hjelmeland skal inngå i den nye kommunen.

– Strands konklusjoner bygger opp under og er fullt ut i tråd med Fylkesmannens tilråding fra september 2016 om endringer i kommunestrukturen i fylket. Kommunestyret i Strand ber administrasjonen snarest mulig videresende saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet med kopi til Fylkesmannen, tilrår rådmannen overfor politikerne.

Artikkeltags