16 nye foretak

Ytre Ryfylke fikk 16 nye foretak i oktober.