Gå til sidens hovedinnhold

Ordførar Bjørn Laugaland: – Det kan bli ei opning for fiberutbygging på dugnad

Hjelmeland kommune veit at det er vilje til å arbeida dugnad for å få fortgang i fiberutbygginga i mange grender. Bjørn Laugaland seier at Telenor har opna opp for slike løysingar dersom kommunen går god for arbeidet som blir gjort, men EØS-reglar er også ei utfordring.

For abonnenter

Strandbuen har snakka med Hilde Pedersen Meland og Kenneth Meland på Fjellet på Hjelmeland som gjerne jobbar dugnad for å få fart på fiberutbygging i si grend. Slik er det i fleire grender, konstaterer Bjørn Laugaland.

– Det er likt mange stadar rundt om i kommunen. Det er gjerne på mindre plassar der det ikkje er så attraktivt for fiberleverandørar å bygga ut, men relativt få husstandar og enkelt å få det gjort. Me har lansert tanken om at bygdaråd og dugnadsgjengar kan bidra overfor Telenor tidlegare utan å få gehør. På eit møte denne veka var Telenor derimot opne for ei slik ordning, seier Laugaland.

Les også

Hilde og Kenneth ser Telenor-sentralen 300 meter frå stoveglaset: – Me stiller gjerne til dugnad for å sleppa å venta på fiber i to år til

Kommunen får større ansvar

Han fortel at der Telenor tidlegare har vore usikre på korleis HMS- og kvalitetskrav blir oppfylde ved dugnadsarbeid, har dei nå opna for at kommunen kan få eit større ansvar for å kontrollera og dokumentera korleis arbeidet blir utført.

– Kommunen skal sjå til at det blir gjort i høve til krava, og me skal sikra at Telenor veit heilt nøyaktig kor kablane er grovne ned eller lagde. Me håper at ei ordning som dette betyr at utbyggingane kan utførast tidlegare og at pengane me har til fiberutbygging vil rekka lenger, seier han.

Laugaland oppfordrar folk til å ta kontakt med kommunen om dei bur på ein plass der dei trur det kan vera aktuelt med dugnad for å få på plass fiber.

– Mange føler at det hastar stadig meir. Dei har gjerne dårlege løysingar i dag, og har samtidig eit trugsmål hengande over seg om at koparlinja dei har kan bli øydelagd eller stengd, peikar Laugaland på.

Les også

Sjekk kva område i Hjelmeland som får fiber først og sist

Forskjell på Brussel og Jøsenfjorden

Nettleverandørane sin vilje er likevel berre éin føresetnad som må på plass før det er aktuelt med dugnad. EØS-reglar er ein annan. Offentleg støtte til slike utbyggingar, som kommunal støtte til dugnadsgjengar, blir med dagens regelverk rekna som ulovleg bedriftsstøtte.

Dette meiner kommunen er urimeleg.

– Det handlar i praksis ikkje om støtte til Telenor, Lyse eller andre aktørar, men om å dekka nødvendige basisbehov til alle fastbuande for å kunne vera del av eit velfungerande samfunn. Det er forskjell på Brussel og Jøsenfjorden, slår rådmannen fast i utkastet til eit brev som han legg fram for formannskapet etter påske.

Les også

Næringslivet i Hjelmeland har dårlegast breibandsdekning i Rogaland: – Feil av regjeringa å kutta i støtta, meiner NHO-direktør

Fekk 3 millionar – treng 40

Adressat for brevet er samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Før brevet blir sendt, skal ordlyden i brevet diskuterast av formannskapet.

– Hjelmeland kommune er den kommunen i Rogaland som per dato er dårlegast stilt med digital infrastruktur til innbyggjarane sine. Berre litt over halvparten av innbyggjarane har tilbod om 30 Mbit eller meir, står det i rådmannen sitt utkast, der han trekkjer fram at det går for seint med utbygginga sjølv om kommunen får Nkom-støtte.

– Ved sist tildeling av Nkom-midlar fekk kommunen i underkant av 3 millionar. Aktørane som kan levera fiber har estimert ein kostnad på om lag 40 millionar for å levera fiber eller tilsvarande løysingar til resten av innbyggjarane våre, skriv rådmannen.

Les også

Hjelmeland fekk 2,65 millionar til breibandssatsing: – Eg vil ha svar på kvifor me ikkje fekk meir, seier rådmannen

Målet er at «alle skal få»

Kommunen meiner også det er feil at Fylkeskommunen skal fordela Nkom-pengane og avgjera kva prosjekt som skal setjast i gang når det er kommunen som har lokalkunnskap og veit kor pengane gjer mest nytte.

– Kommunen krev difor at storleiken på tildeling av Nkom-midlar må aukast og at kommunen får høve til å nytta desse midlane i lag med bygdaråd og dugnadslag for å få effektiv utnytting, stimuli til eigeninnsats og realisme i målet om at «alle skal få», heiter det i konklusjonen i brevet.

Les også

Hjelmeland har søkt om fiberstøtte til 323 husstandar

Kommentarer til denne saken