I fjor skreiv Strandbuen om at Hjelmeland Frivilligsentral og andre meinte det var for få bussar mellom Hjelmeland og Tau. Varaordførar og medlem av fylkessamferdselsutvalet, Lin Veronica Jacobsen, roa dei ned med at det ville gå fleire bussar etter at Ryfast opna.

Nokre veker seinare kom Kolumbus sitt første forslag til nye ruter. Der føreslo dei ti daglege avgangar mellom Hjelmeland og Solbakk.

I dag går det fire bussar på dagar med skule, og to bussar dagleg på kvardagar då skulane har fri. I helgene går det berre ein buss. Skal du reisa på handletur med buss til Strand eller Stavanger, må du venta til dagen etter før du reiser heim att.

Formannskapet i Hjelmeland meinte at ti daglege avgangar også var for lite, og kravde 13 då dei fekk Kolumbus sitt forslag til høyring i fjor vår. Då kommunestyret skulle uttala seg, skjerpa dei dette endå meir og kravde 15 avgangar.

Siste veke kom fylkesrådmannen si innstilling til nye ruter.

Under punktet "Lokalrutene (Ryfylkesiden)" står det "Økning (Hjelmeland, Fiskå/Voster, Forsand)". Under "Fylkesrådmannens anbefalte alternativ" er dette ytterlegare spesifisert. Der står det "Tilnærmet produksjonsvolum som i dag. Forsand-Solbakk (rute 120) legges inn med økning som foreslått fra Kolumbus".

I spesifikasjonen står det ingenting om auke i rutene til Hjelmeland eller Fiskå/Voster, berre til Forsand. Fleire meiner formuleringa "Tilnærmet produksjonsvolum som i dag" tyder på at Hjelmeland ikkje får fleire bussar enn i dag.

Saka skal behandlast i fylkessamferdselsutvalet tysdag denne veka.

– Eg har sett at det er folk som tolkar framlegget slik. Når det gjeld bussruter internt i kommunen, er det rett at det ikkje er forslag om nokon auke. Når det gjeld bussane som skal gå direkte til Solbakk og mata bussane som går vidare gjennom Ryfast, meiner eg forslaget frå Kolumbus er at det skal gå ti bussar til dagen. Dei held på sitt eige forslag om materuter frå i fjor, men har ikkje lytta til Hjelmeland kommune sitt ønskje om endå fleire, seier Jacobsen.

– Men materutene mellom Hjelmeland og Solbakk er lite skildra og dårleg spesifiserte i forslaget. Det gjer at folk må tolka det som står i utgreiinga, og det er så uklart at det skapar rom for feiltolkingar. Eg har sjølv bedt om at dette blir gjort heilt klart for oss før me behandlar saka, og formuleringane i det endelege vedtaket må vera klarare enn i framlegget, meiner ho.

Jacobsen seier også at ho saknar eit sterkare fokus på turistar.

– Fylkesrådmannen seier sjølv at han ikkje ser på reiseliv når passasjerprognosane blir utarbeidde. Dermed er heller ikkje rutene lagde til rette for meir reiseliv. Ved å knyta saman store reisemål både sørover og nordover på Riksveg 13 og få til reiseruter der bussar, båtar og andre framkomstmiddel heng betre saman, kan turistane auka passasjergrunnlaget betydeleg, meiner ho.

For mange av pendlarane mellom Strand og Stavanger vil gode ordningar med sykkelbussar vera viktig for totalen i busstilbodet etter Ryfast.

Lin Veronica Jacobsen, som representerer posisjonspartiet Ap, trur ikkje sykkelbuss blir noko stort tema i denne omgang.

– Me prioriterer best muleg frekvens for ordinære bussar nå. Sykkelbussane kjem me heller tilbake til når me veit meir om tekniske løysingar og andre føresetnadar me ikkje kjenner godt nok i dag.