Fylkestinget endra ikkje på fylkesutvalet sitt framlegg om seks bussar i timen mellom Tau/Jørpeland og Stavanger i rushtida, og ein buss i timen utanom rushtida.

– Tilbodet og frekvensen må vera slik at dette blir brukt og blir ein suksess frå første dag, meinte Kjartan Alexander Lunde (V).

Han støtta også Ingeborgrud sitt forslag om at sykkelbuss må vera med i anbodet frå starten av, og ikkje vera ein "opsjon for seinare politisk behandling", slik fylkesutvalet føreslo.

– Det er 100-150 personar som reiser med sykkel på Tau-ferja kvar dag, og endå fleire som har sykkel med seg på hurtigbåtane. Me vil ikkje at dei skal gå over til pendling med bil, understreka han.

Det var berre MDG og Venstre som støtta forslaget.

Lagnaden til Hjelmeland og Fiskå sine ruter var i det blå fram til møtet i Fylkestinget. Kolumbus la opp til stor auke i frekvensen i sitt forslag, men Fylkesrådmannen la opp til at det ikkje skal aukast i det heile tatt. Fylkesutvalet valde å halda spørsmålet ope fram til møtet i Fylkestinget.

– Eg føreslår at dette blir lagd inn som ein eigen opsjon i anbodet, så kan me vurdera det når me kjenner prisane, sa Arne Bergsvåg.

Heidi Sofie Bjerga (SV) sa at ho vurderte eit eige forslag om å legga ruteauken til Hjelmeland og Fiskå inn som eit krav i anbodsutlysinga.

– Folk frå Indre Ryfylke bør kunna reisa kollektivt heilt til byen. Eg høyrer lyden av sentralisering her. Distrikta blir skvisa og me legg opp til at dei må køyra til Solbakk, sa Bjerga.

Ho røysta likevel for Bergsvåg sitt forslag til slutt. Det gjorde heile fylkestinget, med unntak av Frp.

Det betyr at i tillegg til grunnkrava i anbodet, med frekvensar mellom Tau/Jørpeland-Stavanger og Forsand-Solbakk, skal anbydarar legga fram eigne prisar for auka bussfrekvensar til Fiskå og Hjelmeland. Dei skal også legga fram eigne prisar for direktebussar til Preikestolen og ein "Ryfylkeekspress" mellom Solbakk og Sand.

Når det gjeld sykkelbuss, så blir det utsett til seinare. Alle bussane skal likevel ha plass til eit mindre tal syklar og barnevogner, og det skal leggast til rette for at grupper av syklistar kan leiga ein eigen buss til frakt gjennom tunnelen.