Etter at kommunestyret i førre veke gjekk inn for at Forsand kommune skal venda seg til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stortinget for å prøva å gjera om vedtaket om at Forsand skal slå seg saman med Sandnes, sendte Forsand-rådmann ut eit brev til dei kommunetilsette om at alt arbeidet med Nye Sandnes skulle stoppast.

Det fjerde punktet i kommunestyrevedtaket sa nemleg at alt arbeidet med samanslåinga av Forsand og Sandnes skulle stoppast til det var avklart kven Forsand skal slå seg saman med. Etter fylkesmannen sitt svar på lovlegkontrollen, som blei sendt inn av fem kommunestyremedlem etter møtet onsdag i førre veke, får nå dei kommunetilsette i Forsand kontrabeskjed. Dei kan igjen arbeida med Nye Sandnes.

Fylkesmannen peikar i sitt svar på at Stortinget sitt vedtak frå 8. juni i år om at Forsand og Sandnes skal bli slått saman, er det endelege vedtaket i saka som kommunane nå skal retta seg etter. «Kommunestyret sitt vedtak av 25.10.2017, sak 96/17 pkt. 4 blir oppheva som ugyldig, jf. kommunelova paragraf 59. Dette vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast», skriv Fylkesmannen i Rogaland i svaret på lovlegkontrollen.

– Det er viktig at prosessen fram mot endeleg kommunesamanslåing ikkje blir forseinka, peikar Fylkesmannen vidare på.

Det er også ordførarane opptatte av.

– Det vil vera ei stor ulempe for samanslåingsprosessen viss den ikkje blir tatt opp igjen snarleg. Det er sett i gang eit breitt arbeid i dei to kommunane for å førebu ei samanslåing og ei danning av ein ny kommune. Forseinking i samanslåingsprosessen vil føra til at me får eit dårlegare grunnlag for ein ny kommune, skriv Wirak.

– Eg trur me alle er einige i at me er tente med ei rask avklaring, seier Dagestad til Strandbuen. Han sendte brevet til Fylkesmannen i Rogaland fredag morgon og bad om svar same dag. Det var det fjerde punktet i kommunestyrevedtaket som var det største ankepunktet.

– Dei tre andre punkta kan utførast uavhengig av punkt fire og medan prosessen med Sandnes går føre, peikar Dagestad på.

– Spørsmålet er jo om fleirtalet i kommunestyret kan overprøva eit stortingsvedtak, og det har me sjekka ut juridisk at dei ikkje kan, seier Sandnes-ordføraren.

– Me må koma vidare nå, me kan ikkje halda på slik. Ap har vore klokkeklare på at dei ikkje ønskjer å ta saka opp igjen. Det same har Høgre og Frp. Stortingsvedtaket er endeleg, nå vil me koma vidare. Det er grenser for kor lenge ein kan halda på med ein omkamp. Kor lenge kan folk i Forsand leva med dette, spør Wirak.

Han seier vidare at alt arbeidet med samanslåing av Forsand og Sandnes har blitt gjort etter boka. Sandnes-ordføraren har ikkje mista verken trua eller lysten på å slå seg saman med kommunen ved Lysefjorden.

– Me har så lyst til at Sandnes og Forsand skal bli ei slagkraftig ny eining, som kan utvikla nye næringar, turisme og Høgsfjorden. Det trur eg blir bra både for Forsand og Sandnes. Dette er viktig for oss begge, slår han fast.