Fylkespolitikarane skal i neste månad uttala seg til Statens vegvesen si prioriteringsliste for Rogaland. Gang- og sykkelstien mellom Solbakk og Jørpeland står på denne lista. Arne Bergsvåg (Sp), som er leiar av fylkessamferdselsutvalet, meiner den etterlengta gang- og sykkelstien i Strand må plass snarast mogleg.

– Dette er eit prosjekt som iallfall me i Senterpartiet vil prioritera, seier Bergsvåg. Fredag ettermiddag sykla han sjølv fram og tilbake langs Riksveg 13 mellom Tau og Jørpeland – på ein elsykkel tom for straum. Med tett trafikk rundt seg fekk han sjå kor stort behovet for eit slikt samferdselstiltak er. På sykkelturen deltok også stortingspolitikar Geir Pollestad (Sp) og dei lokale Sp-politikarane Kjersti Tau Strand og Alf Henning Heggheim.

Dei påpeiker at det hastar å få påbegynt gang- og sykkelvegen, før riksvegen mellom Tau og Oanes etter planen blir nedprioritert til fylkesveg frå 2020. Sp-politikarane fryktar at det blir nærast umogleg å få dette prosjektet realisert når strekninga er nedgradert.– I dag er denne strekninga staten sitt ansvar, men det er ho ikkje som fylkesveg, minte dei om.

100 millionarMed ein stipulert kostnad på rundt 100 millionar kroner hjelper det ikkje med tverrpolitisk einigheit lokalt og regionalt. Statens vegvesen sit med nøkkelen, og ennå er det usikkert korleis Statens vegvesen vil prioritera blant prosjekta som gjeld gang- og sykkelvegar. Til sist er det Vegdirektøren som gjer det avgjerande vedtaket. Samferdselsdepartementet, og politisk påtrykk derfrå, kan likevel påverka Vegdirektoratet si endelege prioritering.

Leiaren for fylkessamferdelsstyret ser mange grunnar til at det må bli samanhengande gang- og sykkelsti på heile strekninga mellom Tau og Jørpeland.– Det er spesielt at ei så viktig strekning, som er knytt opp mot både Ryfast og turistmagneten Preikestolen, ikkje har gang- og sykkelveg. Dessutan meiner me det hadde vore naturleg å utføra dette arbeidet samtidig med Ryfast-prosjektet. Sett i forhold til kva det kostar å byggja Ryfast, er ikkje 100 millionar kroner så mykje pengar, seier Arne Bergsvåg.

Geir Pollestad viser til at det blir gjort ei rekkje miljøtiltak på grunn av Ryfast på stavangersida.– Det hadde blitt meir balanse i det, om det også blei brukt pengar på tilknytingsvegane på strandasida. Når Statens vegvesen bruker så mykje pengar på trafikksikringstiltak på andre sida av fjorden i samband med Ryfast, burde det dryppa meir på Strand. Det er også eit poeng at Ryfast er heile 92 prosent brukarfinansiert. Då er det ikkje urimeleg om staten pungar ut for ein gang- og sykkelveg i Strand, kommenter stortingspolitikaren frå Jæren.

Dei lokale Sp-politikarane Kjersti Tau Strand og Alf Henning Heggheim peikar på at det er viktig å leggja til rette for sykling til jobben. Dei ønskjer samanhengande sykkelsti frå Jørpeland til industriområdet i Nordmarka nord for Tau.– Økt bruk at elsykkel, som erstatning for bilkjøring til arbeid, aukar behovet for sykkelvegar. Dessutan blir det neppe nok parkeringsplassar på Solbakk til alle pendlarane. Mange frå Jørpeland vel nok derfor sykkelen framfor bilen, seier Sp-politikarane.

Det høyrer med at Strand kommune, i samband med ei endring av reguleringsplanen for Solbakk, har kravd gang- og sykkelsti til Jørpeland som eit rekkefølgjekrav. Men det sette Statens vegvesen seg i mot.– Me skal hugsa på at Strand kommune sjølv har brukt over 40 millionar kroner på to nye rundkjøringar på Jørpeland. Behovet for desse er også påverka av Ryfast. Då er det ikkje urimeleg om staten blar opp for å trafikksikra vegen frå Solbakk til Jørpeland, legg Alf Henning Heggheim til.

Han sette pris på at Senterpartiet sine fremste fylkes- og stortingspolitikar var med på sykkelturen.– Me er glade for at dei midt i ein hektisk valkamp tok seg tid saman med oss og med eigne auge såg behovet for å få på plass ein samanhengande gang- og sykkelveg snarast, og at dei så tydelig sa at dette var noko dei ville prioritera, seier Heggheim.

SykkelturismeOrdføraren i Strand, Irene Heng Lauvsnes frå Høgre, seier seg glad for at Senterpartiet i valkampen fokuserer på gang- og sykkelsti mellom Solbakk og Jørpeland.– Det ser ut til at denne strekninga kan bli prioritert blant prosjekta i det sykkelløftet som er gjort i samband med Nasjonal Transportplan. Sjølv om det er Vegdirektoratet som vil ta den endelege avgjerda, er det svært viktig at Rogaland fylkeskommune prioritere dette tiltaket i Strand høgt. Kvar gong eg møter fylkespolitikarar, som kan påverka utfallet, passar eg på å ta opp denne saka, seier Lauvsnes.

Ho vil gjerne at gang- og sykkelstien blir bygt heilt fram til Jørpeland, og at det ikkje blir ei stykkevis og delt løysing. Ordføraren ser sykkelturisme som eit aktuelt satsingsområde.– Strand kan bli ein sykkelkommune. Nyleg blei det klart at det store internasjonale amatørrittet Haute Route blir lagt hit neste sommar. Det skjer blant anna fordi me har flott natur og eit landskap som er godt eigna til sykling. Også i dette perspektiv må me gjera det trygt å sykla mellom Solbakk og Jørpeland, seier ho.