Stor mengder brunt vann som inneholder sedimenter og slam fra Stangeland Maskins steinbrudd i Dalen har i lengre tid rent ut i Dalavatnet og videre nedover i Jørpelandsvassdraget. Dette har vært kjent lenge, men i det siste har utslippene vært ekstra synlige. Når det regner mye, farges både bekkene i området og deler av Dalavatnet brunt.

Stangeland Maskin har lenge lovet å ordne opp i problemet og få bedre kontroll på slammet fra anlegget. Nå har Statsforvalteren sørget for at driften ved anlegget i Dalen blir stanset inntil videre. Avgjørelsen ble tatt torsdag.

– Det har hele tiden vært dialog mellom oss og Stangeland Maskin i denne saken. I dag har vi i samråd med bedriften konkludert med at alt arbeid i dette anlegget må stanses inntil det er kontroll på vannet, opplyser Per Kristian Austbø, som er assisterende miljøvernsjef hos Statsforvalteren i Rogaland.

Hvor lenge stansen vil vare, er usikkert.

– Det gjennomføres kontinuerlig målinger, og driften vil ikke kunne startes opp igjen før det kan dokumenteres at utslippene er blitt mindre, opplyser Austbø.

Samme dag som det meldt om stans, kom det flere titalls millimeter med regn i det nedbørrike området ovenfor Jørpeland. Ragnar Oftedal, som bor i området, har fulgt nøye med på utviklingen av utslipp fra anlegget som det i dag er Stangeland Maskin som driver.

Store mengder slam

– Med all nedbøren vi har hatt nå, antar jeg at det renner ut 60–70 tonn med finstoff og sedimenter per døgn fra dette anlegget. Det er ingen til om at et så stort utslipp vil påvirke livet i vassdraget, sier Ragnar Oftedal. Han har tidligere jobbet med ulike kraftutbyggingsprosjekter, og mener derfor å ha en del kunnskap om sedimenter og avrenning.

– Sedimentene legger seg opp på fiskerognen og ødelegger produksjonen av ny fisk, sier Oftedal, som også har inntrykk av at det er blitt mindre aure i Dalavatnet de siste årene. Utslippene av brunt vann fra steinbruddet så han de første eksemplene på i 2017. Da meldte han ifra.

– Utslippsmengdene har stadig blitt større, uten at det er blitt gjort noe med det fra dem som har ansvaret. Det har vært vanskelig å få forståelse for at noe må gjøres med problemet, forteller Ragnar Oftedal.

Han er nå glad for at driften er blitt stanset inntil videre, og påpeker at det trengs en permanent løsning som tar vare på naturen og miljøet.

– I dag renner det brune vannet med sedimenter rett ut i Dalavatnet. Vannet må renses før det slippes ut i bekker og vassdrag, sier han.

Tas opp politisk

Også lokalpolitikerne reagerer på utslippene i Dalen. Til kommunestyremøtet i Strand kommune onsdag har det kommet inn både et grunngitt spørsmål og en interpellasjon.

MDG og SV har sammen levert en interpellasjon om Dalen steinbrudd.

– Vi ønsker ikke å stoppe entreprenøren som driver steinbruddet, men vi vil gjerne ha stoppet avrenningen. Det er trist at det har gått så lenge uten at det er blitt ordnet opp i forholdene der oppe, uttaler Jan Andor Næss i Miljøpartiet De Grønne.

Aslaug Heng Fosse fra Ap har varslet et grunngitt spørsmål der hun vil ha svar på om steinbruddet og sandtaket i Dalen drives i henhold til lover og regler.

– Nå er Statsforvalteren på saken. Hva gjør Strand kommune? spør hun.

Ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) sier til avisa at det har vært et stort engasjement i denne saken og at kommunen har fått mange henvendelser fra folk som har reagert på utslippene.

– Dette er noe som Strand kommune tar på alvor. Men det er også andre som har en rolle i denne saken, som Statsforvalteren og Direktoratet for mineralforvaltning. Kommuneadministrasjonen har lenge hatt denne saken på dagsorden, og til det kommende kommunestyremøtet har jeg bedt om at kommunedirektøren skal gi en orientering om kommunens rolle og hva som er gjort fra deres side, sier ordføreren.

Naturvernforbundet i Strand har sendt flere brev til kommunen i denne saken.

– Vi har bedt om å få vite hva kommunen vil foreta seg i denne saken, men har ikke fått svar. Inntrykket har vært at kommunen ikke har tatt det ansvaret som de burde. Fra Direktoratet for mineralforvaltning har vi fått vite at det er kommunen som skal kontrollere at bestemmelsene i reguleringsplanen blir fulgt opp, sier Egil Tjensvold, leder av Naturvernforbundet i Strand.