Statsforvalteren har i seinere tid mottatt flere bekymringsmeldinger på utslipp av slam til Jørpelandsvassdraget. Utslippet stammer fra Stangeland Maskin AS sitt steinbrudd og sandtak i Dalen.

Nå har Statsforvalteren i Rogaland gitt pålegg om at steinbruddet med øyeblikkelig virkning må stanse den delen av virksomheten som gir forurensning til Jørpelandsvassdraget.

Statsforvalteren varsler også at det vurderes å fatte vedtak om tvangsmulkt dersom steinbruddet i Dalen ikke får på plass en søknad om tillatelse etter forurensningsloven innen 1. november.

Samtidig varsles det tvangsmulkt dersom forurensningen til Jørpelandsvassdraget ikke opphører.

– Forurensningsforskriften blir ikke overholdt og det er en pågående forurensning av Jørpelandsvassdraget, skriver Statsforvalteren i Rogaland i et brev, som er signert av statsforvalter Lone Merethe Solheim og fylkesmiljøvernsjef Marit Sundsvik Bendixen.

Statsforvalteren peker på at slammet blant annet kan påvirke på gyteområder, hvor fiskeegg kan bli tildekt av sedimenter. Det pekes videre på nedslammingen kan gi betydelig forringelse av leveområder for planter og dyr.

– Må drive lovlig

Både Naturvernforbundet sin avdeling i Strand og naboer i området har reagert på forurensning fra steinbruddet og sandtaket.

– Vi er glade for at Statsforvalteren nå tar tak i saken og vil stoppe forurensningen. Naturvernforbundet i Strand er ikke ute etter å stanse virksomheten som Stangeland Maskin har i Dalen, men vi krever at det som de driver med blir gjort på en lovlig måte, sier Egil Tjensvold.

Han er leder av Naturvernforbundet i Strand og eier dessuten en større eiendom i nærområdet til steinbruddet i Dalen.

Naturvernforbundets egne målinger har vist at partikler i slam og avrenning fra steinbruddet har rent ut i vassdraget.

– Det dreier seg om små skarpe partikler som kan henge seg fast på gjellene til fisk. Avrenningen av slam og partikler bidrar også til drepe bunnfloraen i vassdraget. Grenseverdien for slike partikler er 50 mg/l. På det verste har vi målt en verdi på godt over 4.000 mg/l, påpeker Rune Folkvord, som er styremedlem i Naturvernforbundet i Strand.

Folkvord synes det er rart at myndighetene baserer sine tall på målinger som steinbruddet selv utfører. Naturvernforbundets målinger blir ikke regnet som godkjente.

– Her er det bukken som passer havresekken. De som forurenser kan jo trikse med prøvene, om de vil, sier han.

Folkvord og Tjensvold undrer seg også over at Strand kommune ikke har gjort mer for å stanse forurensningen.

– Verken administrasjonen eller politikerne i kommunen har fulgt opp denne saken slik de burde. De har hele tiden vært informert om forurensningen, men har ikke tatt det ansvaret de har. Befolkningen i Strand har krav på at kommunen håndterer denne forurensningssaken på en korrekt måte, noe de ikke har gjort så langt, sier Tjensvold.

Stopper ikke alt

Daglig leder Tommy Stangeland i Stangeland Maskin AS forteller at pålegget om umiddelbar stans ikke stopper drifta i steinbruddet.

Vi gjør det som vi blir bedt om. Men vi er i dialog med Statsforvalteren og vi er enige om at det bare er deler av produksjonen som må stanses. Det får derfor ikke store konsekvenser for drifta ved steinbruddet i Dalen, sier han til lokalavisa.

Representanter fra Statsforvalteren og Stangeland Maskin skal innen kort tid ha en befaring i steinbruddet, for å se nærmere på hva som må gjøres for å få en raskest mulig stans av utslippene.

Tommy Stangeland forteller at bedriften er i gang med tiltak som skal motvirke faren for forurensning. Det bygges blant annet et sedimenteringsbasseng som skal hindre avrenning når det regner mye.

Kommunaldirektør Ketil Reed Aasgaard er ikke enig i kritikken fra Naturvernforbundet om at Strand kommune har vært for passiv i denne saken.

– Kommunen har vært på ballen hele tiden i denne saken etter at Naturvernforbundet i Strand sendte bekymringsmeldinger. Vi har hatt jevnlig kontakt med Dalen steinbrudd og deres eiere. Kommunen har også vært på befaringer med Statsforvalteren og har oversendt brev med en rekke krav for videre drift. At det nå ble Statsforvalteren som påla stengning av driften, var etter min vurdering en riktig beslutning, sier han til avisa.