Gå til sidens hovedinnhold

Stavanger Turistforening: «La oss få nasjonalpark i Rogaland – med fokus på tilrettelegging for opplevelser»

– I dag driftes Preikestolområdet av Stiftelsen Preikestolen, som har vist seg å være en svært vellykket styringsform. I en framtidig nasjonalpark kan stiftelsen integreres med nasjonalparkstyret, mener Stavanger Turistforening i dette leserbrevet.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Miljødirektoratet vurderer Preikestolområdet som ny nasjonalpark, i så fall den første i Rogaland. Nå skal Strand kommune ta stilling til forslaget. I kommunedirektørens innstilling heter det at vern som nasjonalpark «ikke må gå på bekostning av utvikling av reiselivet».

Turistforeningen har lenge ivret for opprettelse av nasjonalpark her, men vi er samtidig enig med kommunedirektøren. Det er mulig å kombinere vern med reiselivsutvikling, men da må vi tenke nytt. Preikestolområdet kan bli landets første nasjonalpark som aktivt legger opp til tilrettelegging for opplevelser.

Tradisjonelt har norske verneområder vært dominert av, ja nettopp, vern. Hovedpoenget er å unngå inngrep i naturen. I regjeringens politikkendring fra 2003, den såkalte Fjellteksten, ble det varslet et politikkskifte ved at det i større grad også skulle tilrettelegges for økt verdiskapning i og rundt verneområdene. Likevel har endringene i praksis ikke vært så store. Tross en rekke initiativ rundt besøksstrategier og annet, så er verneforskrifter og verneforvaltning preget av at det primære formålet er å verne, ikke tilrettelegge.

Les også

Miljødirektoratets nasjonalpark-forslag: – Må ikke gå på bekostning av reiselivssatsingen

Dilemmaet knyttet til vern og bruk er blitt tydelig illustrert gjennom Turistforeningens søknad om å få bygge en ny turisthytte mellom Flørli og Kjerag, i Frafjordheiene landskapsvernområde. Her har verneområdestyret sagt ja, men Statsforvalteren har påklaget vedtaket og saken ligger nå i Miljødirektoratet til avgjørelse. Tilrettelegging for friluftsliv er en del av verneformålet for området, samtidig gir verneforskriften i utgangspunktet bare en liten åpning for nybygg i spesielle tilfelle. Verneforvaltningen må da gjøre en vanskelig vurdering av om ønsket om å tilrettelegge for fjellvandrere langs fjorden er en god nok grunn til å gi dispensasjon.

Gjennom en mulighetsstudie utført for Stiftelsen Preikestolen i 2015 fikk vi påvist hvordan en helt ny type nasjonalpark kan forene vern med tilrettelegging for friluftsliv og turisme. Verneforskrifter og innretningen til forvaltningen kan tilpasses til at vi i Preikestolområdet forvalter et av landets viktigste naturikon som vil oppleves av hele verden. Med en slik løsning kan vern være nøkkelen ikke bare til å skåne naturen, men også til reiselivssuksess langt inn i framtiden.

Les også

Skal Preikestolen-området være en urørt nasjonalpark eller reguleres som turistmaskin? Det skal Strand kommune finne svar på

Gjennom nasjonalparkstatus får vi for det første selvsagt vernet området for inngrep, noe som i seg selv er helt avgjørende for å kunne drive videre reiselivsutvikling. Samtidig kan et tilpasset regelverk trekke opp rammene for hvor og hvordan nødvendig fysisk tilrettelegging kan skje. Videre, og dette er noe av det viktigste, vil vi gjennom en nasjonalpark få en verktøykasse slik at et nasjonalparkstyre får en helt annen mulighet til å styre utviklingen enn det kommunen har med dagens rammeverk. Det er heller ingen ulempe at med nasjonalparkstatus følger det også noe penger til forvaltning, evt. besøkssenter og annet.

Les også

Kommentar: Nasjonalpark kunne redusert faren for overturisme

Nasjonalparker styres i dag oftest av et lokalt nasjonalparkstyre. På den måten sikres lokal innflytelse. I dag driftes Preikestolområdet av Stiftelsen Preikestolen, som har vist seg å være en svært vellykket styringsform. I en framtidig nasjonalpark kan stiftelsen integreres med nasjonalparkstyret. Slik vil vi få en overordnet styring basert på rammeverket i det nasjonale nasjonalparksystemet, med lokal forankring i styret, og med en driftsorganisasjon som har vist at de kan sørge for god tilrettelegging.

En slik nasjonalpark ønsker vi for Rogaland!

Les også

Dette temaet splitter enigheten i lokalpolitikken

Les også

Raja og Venstre vil ha Preikestolen nasjonalpark

Les også

– Ikkje farleg med stort besøkstal nokre stader

Les også

– Uhøyrt, meiner Sp

Les også

– Heilt unødvendig med nasjonalpark

Kommentarer til denne saken