– Det er godt å bli tatt med. Eg har sakna det, er hovudverneombod i Forsand, Stine Aasberg Neverdahl, (30) sin kommentar til Strandbuen etter det tre timar lange seminaret som handla om arbeidsgjevarpolitikk i samband med kommunereformprosessen, dei tilsette si involvering og samspelet mellom hovudtillitsvalde og arbeidsgjevar i denne prosessen.

Fleire av dei hovudtillitsvalde hadde sterke uttaler om at dei syntest dei burde ha blitt involverte i prosessen tidlegare og at dei sakna meir informasjon om arbeidet i styringsgruppa. Dei meinte også at det ville vera naturleg at dei var representerte i denne gruppa.

Både Forsand-ordførar Ole Tom Guse og Hjelmeland-ordførar Trine L. Danielsen peika på det var så tidleg i prosessen at dei hadde vald ikkje å ha dei hovudtillitsvalde med ennå. Guse viste til at møta i styringsgruppa er opne og at det blir lagt ut informasjon på kommunen sine nettsider.

Dei tillitsvalde, mellom anna representert ved Rune Vidar Olsen frå Forsand, peika på at slike referat kan lesast med mange forskjellige briller og dermed gje ulike fortolkingar.

– Me har blitt for seint involverte, og eg fryktar at det nå er farleg lite tid igjen å handla på, uttaler Ingunn Ellertsen (62) til Strandbuen. Ho har jobba i Hjelmeland kommune dei siste 33 åra og har jobba som hovudtillitsvald i kommunen sidan 1989. Dei siste åra har ho vore i full stilling som hovudtillitsvald. – Eg er opptatt av at dei tilsette eg representerer skal bli godt ivaretatt, legg ho til.

Guse fekk opp temperaturen– Me er opptatte av å ha kommunikasjon med dei tilsette, men mange trur at ein god dialog er det same som å få viljen sin, oppildna Guse dei hovudtillitsvalde under seminaret.

– Dialog er tovegs og me er ikkje inviterte til bords, var Ellertsen sin kommentar til dette.

Stine Aasberg Neverdahl har jobba i Servicetorget i Forsand kommune sidan 2012. Ho er også ansvarleg for turistinformasjonen.Ho er busett på Jørpeland, og kjem opphavleg frå Randaberg, så ho har ikkje sjølv så sterke kjensler knytt til kva kommune ho bur og jobbar i i framtida.

– Det er eigentleg likegyldig for meg. Eg er meir opptatt av at denne prosessen må ned på grasrotnivå. Det trur eg skapar tryggleik, seier 30-åringen.

Ho er for ei samanslåing av Strand, Forsand og Hjelmeland, og fryktar ikkje for jobben sin.

– Eg er ikkje uroa for mi eiga framtid som kommunetilsett. Eg synest bare det er spennande, og trur ei samanslåing vil gje meg mulegheiter for å utvikla meg i jobben, seier Neverdahl.

Nøgd med informasjonTrond Leirflåt (45), er tillitsvald for Naturviterne, og jobbar som viltansvarleg i Strand kommune. Han har jobba i kommunen sidan 2001.

– Det som overraska meg er kor stor forskjell det er på kor involverte dei tillitsvalde har vore i dei forskjellige kommunane. Eg er godt nøgd med korleis me har blitt informerte i Strand, seier han. Også han er positiv til ei samanslåing av dei tre kommunane i Ytre Ryfylke.

– Eg ser at me kan dra nytte av kompetansen som finst i dei forskjellige kommunane. Sjølv nyttar eg meg ofte av den faglege kompetansen som er i den andre kommunane, og det har bare vore positivt, peikar han på. Han trur han vil ha jobb også i ein framtidig storkommune.

Ingunn Ellertsen er ikkje positiv til ei samanslåing av Strand, Forsand og Hjelmeland.

– Eg kan ikkje sjå kva fordelar dei tilsette og Hjelmeland har av denne samanslåinga, seier ho. Si eiga framtid som kommunetilsett er ho ikkje så uroa for.

– Eg er så pass gammal nå at eg ikkje tenker på meg sjølv. Eg forventar at det også i framtida vil vera ei hovudtillitsvald-stilling i Hjelmeland, seier Ellertsen.

Etter seminaret for dei hovudtillitsvalde hadde styringsgruppa for kommunestrukturprosessen Strand-Forsand-Hjelmeland møte. I avisa på fredag kan du lesa meir om politikarane og rådmennene sitt syn på tilbakemeldingane frå dei tillitsvalde.