Kraftig økning i behovet for strøm i Ryfylke har gjort det nødvendig å bygge ny kraftlinje mellom Strand og Hjelmeland. I starten ble det vurdert å legge traseen gjennom Dalen og langs Liarvatnet i Strand. Dette alternativet møtte sterke reaksjoner fra grunneiere, hyttefolk og naturvernere.

Lyse Elnett vurderte alternativet langs Liarvatnet som konfliktfylt, og kraftselskapet har derfor valgt å ikke legge denne traseen ut til høring. I stedet går traseen for det foreslåtte alternativet fra kraftstasjonen i Dalen via Leite, Bjørheimsbygd, Holta og videre til Årdalsfjorden og Hjelmeland.

Frist for høringsinnspill til konsesjonssøknad er 2. mars 2020.